Site Network: Public | Member

DSJ's Vedtægter

Her står hvilke vedtægter medlemmerne skal følge, samt hvilke regler der benyttes til Black Jack i Den Sorte Jakke.

Generelt :

Black Jack er et kortspil, som er blevet meget populært i Danmark. Det går også under navnet 21. Som der fremgår af navnet, så gælder det om at nå eller komme så tæt på tallet 21 som muligt. Der spilles normalt med 6 spil kort.

Bordet, som Black Jack spilles ved, er en halvcirkel og dækket af et klæde, hvorpå der er trykt 9 "spillebokse" (dog kun 7 hos DSJ). Der kan sidde 7 spillere ved bordet, og disse kaldes "boksholdere". De gæster, der ønsker at være med, udover de der sidder ved bordet, er underlagt den boksholders beslutninger, som de vælger at spille hos, og må ikke påvirke dennes beslutninger.

Kortene gælder følgende:
Billedkort : 10 point
Es : gælder 1 eller 11 points
2-10 : gælder for pålydende

Alle spiller mod banken, hvilket vil sige croupieren. Black Jack spilles fra venstre mod højre. Når alle har gjort deres indsatser, starter croupieren med at give ét kort til hver boks fra en beholder ("sko"), og til slut et kort til sig selv. Kortene bliver lagt med billedsiden opad. Der gives endnu et kort til hver - samt et kort til croupieren, som vendes med billedsiden nedad (lukket kort). Croupieren spørger nu hver boksholder, om han/hun vælger at stå eller "købe" endnu et kort, indtil spilleren står eller passerer 21 point og dermed går ud af spillet. Når alle har fået de kort, de vil have, vender croupieren sit andet kort. Hvis croupierens point er 16 eller derunder skal han/hun trække endnu et kort. Med 17 point eller derover, skal croupieren stå. Når croupieren er færdig, begynder gevinstudbetalingen.

Spillet :

Indsatser :
§1. : Mindsteindsatsen er 2 enheder pr. spil og maksindsatsen er 20 enheder pr. spil. At maksindsatsen er 20 enheder betyder imidlertid ikke at 20 enheder er det højeste der kan spilles da det også er tilladt at spille i de andre spilleres ruder.

Udbetaling :
§2. : Den bedste kombination i Black Jack er en kortsammensætning, der giver 21 med de to første kort (es + billedkort eller es + 10). Hvis en boksholder får denne kombination, Black Jack, har han/hun vundet. Både boksholderen og de spillere, der deltager i boksen, får deres indsats 1,5 gange tilbage, dvs. gevinsten er 3:2. Er indsatsen 15 enheder, bliver gevinsten 22 enheder.
Er en boksholder tættere på 21 end croupieren, vinder spilleren og får sin indsats tilbage 1:1. Er pointtallet lavere end croupieren, taber spilleren. Er pointtallet højere end 21, er spillet ligeledes tabt. Hvis croupieren overskrider 21, vinder alle spillere, der ikke selv har over 21, i forholdet 1:1.
Det er kutyme at give det øverste stykke i drikkepenge, hvis man har Black Jack. Hvis både boksholder og croupier har Black Jack, ender spillet uafgjort ("stand off").
Dette gælder således også, når croupier og spiller har samme pointtal.
Spillere, der hverken har vundet eller tabt, kan spille videre med samme indsats, ændre indsatsen eller inddrage den.

Ruderne :
§3. : Der findes syv ruder på bordet og ejeren af ruden er den der har placeret sin indsats midt i ruden. Andre spillere kan så spille på hjørnerne men det er ejeren af ruden der tager beslutningerne under spillet.

Split :
§4. : Hvis de to første kort i en boks har sammen værdi, f.eks. to 10'ere eller to 8'ere, så kan boksholderen vælge at splitte kortene. Ved split af billedkort skal disse være ens, dvs. to damer, to knægte osv.
Samtidig skal indsatsen fordobles, så hver hånd har, hvad der svarer til den oprindelige indsats. Man kan splitte op til tre gange, hvorved man får fire hænder, og hver hånd skal have en indsats svarende til den oprindelige. Ydermere kan boksholderen benytte sig af fordobling ved hver split.
Splittes to esser, får boksholderen kun ét kort til hvert es. Hvis dette kort er et billedkort eller en 10'er, tæller kombinationen ikke som Black Jack.

Double :
§5. : Er pointtallet for det første kort 9, 10 eller 11, kan boksholderen vælge at fordoble den oprindelige indsats. I så tilfælde får boksen kun ét kort yderligere. Grunden til, at boksholderen vælger at fordoble indsatsen, er håbet om at få et kort med høj værdi, og dermed at nå så tæt på 21 som muligt.

Forsikring :
§6. : En boksholder kan forsikre sig mod, at croupieren opnår Black Jack, hvis dennes første kort er et es. Boksholderen skal da lægge halvdelen af indsatsen på "insurance"-feltet på bordet. Får croupieren Black Jack, udbetales forsikringen 2:1 - hvis ikke croupieren får Black Jack, er forsikringen tabt.

Even money :
§7. : Hvis en boksholder har fået Black Jack, og banken har trukket et es, har boksholderen mulighed for at vælge even money. Dette betyder, at han fravælger chancen til at få sin indsats tilbage 3:2, men får til gengæld tilbage 1:1 med det samme. Han har på den måde ikke risiko for stand off.

Super Seven :
§8. : Såfremt spilleren placerer 2 enheder foran sin boks før spillet begynder, deltager han i spillet Super-7. Det er kun muligt at placere én Super -7 indsats for hver blackjackindsats.
Trækker spilleren som det første kort en 7´er, vinder han 10 enheder. Er det næste kort også en 7´er vinder han 50 enheder. Trækker han 3 7´ere vinder han 200 enheder.
Det bør bemærkes, at 2 ens 7´ere udløser en gevinst på 100 enheder og 3 ens 7´ere udløser en gevinst på 500 enheder.

Det er muligt at splitte et par 7´ere og stadig få bonusgevinst på den tredje 7´er. Kun den højeste bonus udbetales.

Perfekt Par :
§9. : Såfremt spilleren placerer mindst 2 og maksimum 20 enheder foran sin boks før spillet begynder, deltager han i spillet Perfekt-Par. Det er kun muligt at placere én Perfekt-par indsats for hver blackjackindsats.

Såfremt de 2 første kort spilleren modtager er et par, vinder han.

Trækker spilleren "Blandede Par" - et par i hver sin farve (rød/sort) vinder han 6 til 1 af indsatsen i Perfekt-Par.
Trækker spilleren "Farvede Par" - et par i samme farve (2 røde eller 2 sorte) vinder han 12 til 1 af indsatsen i Perfekt-Par.
Trækker spilleren "Perfekt Par" - et identisk par vinder han 24 til 1 af indsatsen i Perfekt-Par.

Banken :

Croupieren :
§10. : Croupieren har ansvaret for udbetaling af gevinster og for indkassering af tabte indsatser. Det er også croupierens ansvar at veksle penge hvis spillerne ønsker det. Når en dealer har tømt dealerskoen en gange skal der findes en ny dealer.

Kredit :
§11. stk. 1 : Det er i banken mulighed for at opnå kredit hvilket dog kræver Økonomichefens eller Croupierens godkendelse. Aftalen skal indgåes mellem spilleren og en af de førnævnte personer og skal underskrives af begge parter. I aftalen skal der være aftalt hvor mange enheder der er tale om og hvornår de senest skal tilbagebetales. Tilbagebetalingsfristen vil som regel være til næste møde i "Den Sorte Jakke" af hensyn til regnskaberne.

§11. stk. 2 : Kreditaftaler kan ikke opnås af gæstespillere.

Fradrag :
§12. : Banken kan man få tilbagebetalt moms (25%) på cigarer og fortyndingsprodukter mod fremvisning af bon.

Morgenmad :
§13. : Hvis der bliver tale om overnatning hos værten, hvor mødet finder sted, vil banken mod fremvisning af bon desuden betale alle udgifter for morgenmad den efterfølgende dag.

Opførsel & Påklædning :

Dresscode :
§14. : Det er værten, der til enhver tid i sin indbydelse dikterer medlemmernes påklædning. Dog skal han holde sig inden for nedenstående rammer:

Dresscode 1 : Smoking. Denne påklædning benyttes ved repræsentative opgaver og således ikke ved almindelige nights.

Dresscode 2 : Jakkesæt med nystrøget skjorte og slips. Denne påklædning benyttes gerne ved repræsentative opgaver, hvor smoking ikke er passende.

Dresscode 3 : Nystrøget skjorte med slips. Benyttes gerne ved nights, hvor der optræder gæstespiller og det er passende med elegant påklædning.

Dresscode 4 : Nystrøget skjorte. Benyttes ved nights med gæstespiller, og værten ønsker en casual aften.

Dresscode 5 : Nystrøget klubskjorte. Benyttes primært ved nights hvor kun klubbens medlemmer deltager.

Hvis ikke andet fremgår af invitationen, skal medlemmerne som minimum anvende dresscode 5.

Opførsel :
§15. stk. 1 : Utilbørlig optræden ved bordet er naturligvis ikke tilladt og kan medfører midlertidig bortvisning fra bordet. Omgangstonen bør under spillet være formel og imellem spillene være hyggelig og afslappet. Høj cigarføring er ikke frivilligt det er et "must" for at klubben kan bevare sit rygte hvilket fradragsordningen er vedtaget for at sikre.

§15. stk. 2 : Tændte mobiltelefoner under selve mødet kan resultere i en bøde på 50 kr. til ejeren af denne. Under spillet må telefonen være tændt men skal være sat på funktionen lydløs. Er den ikke det kan ejeren idømmes en bøde på 20 kr. Tilladelse til at have telefonen tændt under møde kan dog gives i særlige nødstilfælde og tilladelsen kan selvfølgelig kun gives af de øvrige medlemmer.

Rygning :
§16. stk. 1 : Cigarrygning er obligatorisk

§16. stk. 2 : Der kan dog gives dispensation til fravigelse af ovenstående regel såfremt bestyrelsen kan give godkendelse heraf.

§16. stk. 3 : Piberygning er under normale omstændigheder ikke tilladt men her kan reglerne dog også fraviges ved godkendelse af rygerens pibe samt tobak.

§16. stk. 4 : Cigaretrygning er under ingen omstændigheder tilladt.

§16. stk. 5 : Såfremt fravigelser af rygereglerne bliver aktuelt skal disse godkendes af bestyrelsen.

Mødeindkaldelse :

§17. stk. 1 : Indbydelsen til DSJ-night skal være afsendt senest 3 uger inden mødets afholdelse. Såfremt dette ikke efterleves, skal mødeholder være vært ved dejlige cigarer til de øvrige deltagere ved det givne møde.

§17. stk. 2 : Såfremt mødedatoen planlægges senere end tre uger fra mødeafholdelse kan der afviges fra stk.1.

Dagsorden :
§18. : En indbydelse betragtes som værende ugyldig, såfremt nedenstående punkter udelades fra dagsordenen. Mødeindkalder skal råde bod på sin forglemmelse ved at tilbyde de øvrige medlemmer cigarer ved næstkommende møde.
Obligatoriske punkter på dagsorden:
1. Velkomst ved værten.
2. BF har ordet.
3. Referat fra seneste møde ved GS.
4. Økonomisk orientering ved ØC.
5. Næste night.
6. Opfølgning på diverse projekter.
7. Eventuelt.

Herudover er det passende at dresscode præciseres.

Vedtagelse af nye vedtægter :

Ændringer :
§21. : Alle medlemmer af "Den Sorte Jakke" kan komme med forslag til ændringer eller indførsel af nye vedtægter. For at forslaget kan vedtages skal mindst 76% stemme for forslaget. Hvis et forslag vedtages skal det nedskrives i reglementet inden næste møde og vil først der træde i kraft. Hver gang der foretages ændringer i vedtægterne skal disse underskrives af samtlige medlemmer af "Den Sorte Jakke".
Der vil på hvert møde i "Den Sorte Jakke" før spillet begynder blive afsat tid til at diskutere eventuelle forslag.